Önünde “ENGEL” olan tüm canlılara el uzatmak,
düşünüp, üretip, organize yapıp,
hayata geçirip yardım etmek için yola çıktık...
Desteklerinizi bekliyoruz

Vakıf Resmi Senedi

ENGELSİZ YAŞAM VAKFI SENEDİ

VAKIF:

Madde 1. Vakfın adı “ENGELSİZ YAŞAM VAKFI” dır.  İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2. Vakfın merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesinde olup, adresi 5.Gazeteciler Sitesi Nilüfer Sk. A19 Blok No: 7,    1.Levent - Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE’ dur. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3. Vakfın amacı fiziksel ve zihinsel engelli tüm bireylerin, çağdaş ve sosyal yaşamın  gerekli kıldığı yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması, desteklenmesi, normal bireyler gibi yaşayabilmelerinin temin edilmesi ve mevcut engellerinin yaşamsal etkileri üzerindeki olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi amacıyla her türlü, rehabilitasyon,  tedavi, eğitim ve sosyal desteğin sağlanması, iş,  geçim ve konaklama imkanlarının yaratılması,  özgüvenini kazanmış mutlu birer birey olarak yaşamı paylaşmalarını sürdürmelerini sağlamaktır. Vakfın amaçlarına yönelik hizmet etkinlikleri aşağıda gösterilmiştir.

3.1. Özel veya kamuya ait tüm eğitim kurumlarında, sağlık tesislerinde, sosyal ve sportif tesisler ile işletmelerde, her türlü engellinin yararlanabileceği  biçimde uygun mimari değişiklikler düşünülerek bu tesis ve kurumlarda alt yapı, mimari ve ergonomik düzenleme çalışmalarına yardım yapmak, bu konuda tüm  kurumlar ile işbirliği yapmak, anılan çalışmalarına destek vermek, Eğitim ve Öğrenimin her kademesinde Eğitim ve Öğrenim gören Engelli öğrencilere yurt içi ve yurt dışı bursları bizzat vermek veya sponsorlar bularak verilmesini sağlamak. Engellilerin yararlanacakları kültür merkezleri oluşturmak, engellilere iş imkanları yaratacak mekanlar açmak veya işletmek, 

3.2. Engelli öğrencilerin de eğitim ve öğretim alabileceği, alt yapısı çağdaş biçimde düzenlenmiş örnek, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, lisans ve yüksek lisans eğitim kurumları kurmak, kurulmasına yardım etmek, bu konuda ulusal ve uluslar arası kurumlar, dernek ve vakıflarla işbirliği yapmak, mevcut veya ileride kurulacak hastane, poliklinik ve rehabilitasyon merkezleri ile anlaşmalar yapmak suretiyle engelliler için özel tedavi günleri ve seansları oluşturmak, gelir getirici sağlık hizmetleri sunarak, gelirlerini vakfın amacı doğrultusunda kullanmak,

3.3.  Kabul edilmiş uluslararası normlara göre sınıflandırılmış engellilerin, normal yaşamlarını sürdürebilmeleri için eğitim, spor, sağlık ve rehabilitasyon çalışmalarında gerekli,  araç ve gereçleri yurt içinden veya yurt dışından temin etmek, gelişmiş ülkelerdeki imalat teknolojisini kazandırmak amacıyla bu ülkedeki büyük firmalarla ortak imalat tesisleri kurmak ve işletmelerini sağlamak; engelli bireylere bu konularda, ayni ve nakdi yardımlarda bulunarak normal yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak, uzman psikiyatrislerden oluşan sağlık ekibi ile, “mobil sevgi bahçeleri” projesini hayata geçirerek engellilerin daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak, yerel yönetimler ile koordineli olarak çalışarak sokak hayvanlarının bakım ve ihtiyaçlarının karşılanacağı alanlar oluşturarak bunların engelli bireylerin hem hizmet verecekleri hem de engellileri rehabilite olacağı “hayvanlar ile engelleri kaldıralım” projesini hayata geçirmek suretiyle hayvan sevginin engelli yaşamına katkı sağlaması yanında bakıma muhtaç sokak hayvanlarının iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanması,  

3.4. İlgili mevzuat çerçevesinde, uluslararası alanda faaliyette bulunan engellilerle ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, bu kuruluşların organizasyonlarına katılacak spor kulüpleri, vakıflar, dernekler ve kurumlarla federasyonları desteklemek, bunlara mali kaynak sağlamak, vakfın faaliyetleri için bunlardan yardım, bağış ve destek almak, engelli sporcuların desteklenmesi, ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda yarışması için başta Spor ve Sağlık Bakanlıkları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonlar ile koordineli olarak çalışarak, sporcuların desteklenmesinin sağlanması ve sponsorluklar bulunması, ulusal milli bayramlarda temsili olarak birer günlükte olsa ilgili makamlara engelli gençler ve çocukların temsili katılımlarının sağlanması, 

3.5. Broşür, bülten, video kaseti, cd ve dvd,  film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak; konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, fuar, sergi, yaz kampları  ve okulları,  şenlikler, yarışmalar, geziler, bilimsel ve eğitsel toplantılar, konser ve defileler düzenlemek, gelirleri vakıf amacına tahsis edilmek üzere tv programları ve yarışmalar yapmak, mevcut televizyon ve platform işletmecisi kuruluşlar ile iş birliği yaparak engellilere özel yayın yapan televizyon kanallarının ve programlarının gerçekleşmesini sağlamak, tv, radyo, internet ve diğer kitle iletişim araç ve teknolojileri kullanılarak gelirleri vakıf amacına tahsis edilmek üzere her türlü bağış ve yardım toplama kampanyalarını düzenlemek, yukarıda sıralanan amaç ve hizmet etkinliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olmak üzere Türkiye Sakatlar konfederasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Yurtiçi ve Yurtdışı Spor Akademileri, Spor Kulupleri, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışman Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Fizyoterapistleri ve özellikle Türkiye’de Mevcut Muhtelif Engelliler Vakıf ve Spor Kulupleri ile veya diğer İlgili Kurum ve Kişiler, Yerel Yönetimler ile iş birliği yapmak.

3.6. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği fonları başta olmak üzere, bahse konu fon ve kaynakların bağış ve bu ülke ve birlik kurumları ile koordineli olarak çalışarak elde edilecek hibe ve bağışlamaların, birlikte gerçekleştirilecek gelir getiri faaliyetlerin alınarak vakıf amacının gerçekleşmesi için kullanılmasını sağlamak, dünya üzerinde çeşitli coğrafyalarda yaşamlarını idame ettiren engelliler arasında ülkeler arası kardeşlik bağlarının kurulmasını sağlamak, tüm Dünya engellilerinin yararlanabileceği ve tüm yaşamsal zorunlu gereksinimlerinin karşılandığı Dünya Engelliler Köyü’ nü kurmak ve işletmek, ülkemizin turizm bölgesi olan Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde, ulusal ve yerel yönetimler ile işbirliği içinde tail ve rehabilitasyon merkezleri oluşturmak,  özellikle engellilerin fiziksel zorunlu güçlükleri göz önüne alınarak, belediyeler ile koordineli çalışarak  “engelliler sevgi parkları” projesini gerçekleştirmek, Yukarıda sıralanan amaç ve hizmet etkinliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için her türlü ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler ve yönetimler ile işbirliği yapmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4.  Vakıf Yönetim Kurulu, resmi senette yer alan amaç ve hizmet etkinliklerinin uygulama sıralamasını, yıllık bütçelerde öngörülen reel gelirler ve ödenekler doğrultusunda hazırlayacağı ve Mütevelli Heyetinin onaylayacağı yıllık çalışma programlarında belirtir ve gerçekleşmesini gözetir.

VAKFIN GAYESİNİ  GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ  İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5. Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malları, her türlü taşıt aracı ve nakil vasıtasını bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama, finansal kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya,bankalarda her türlü hesap açmaya ve kapatmaya,  geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. 
 
VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6. Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000,00 (Yalnız ElliBin Türk Lirası) TL’ sı dır.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir. 
 
VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7. Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

7.1 Mütevelli Heyet

7.2 Yönetim Kurulu

7.3 Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ  HEYETİ:

Madde 8. Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşan 10 (on) kişidir.

8.1. İlk cümle metinden çıkarılmıştır. Tüzel Kişiler Mütevelli heyetinde kendilerini temsil edecek gerçek kişileri Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere kendileri seçer ve yazılı olarak vakfa bildirirler.   Mütevellilerden ayrılan ya da çıkarılanların yerine, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Heyeti’nin kararı ile yeni gerçek kişi yahut tüzel kişi temsilcisi mütevelliler alınabilir. Vakfın kuruluşu ile oluşan mütevelli heyetini oluşturan gerçek kişiler vakıf senedinin 27. maddesinde yazılıdır. 

Ancak, vefat eden ya da iş  göremez hale gelen gerçek mütevelliler yerine, önceden Yönetim Kurulu Başkanlığına verdikleri kapalı zarf içindeki  halefiyet belgesinde adları yazılı en çok üç aday haleften birisi Mütevelliler Heyeti kararı gereğince Mütevelli Heyetine alınabilirler. Halefiyet belgesini vermeden vefat eden mütevelliler yerine Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Heyetinin onayı ile yeni mütevelliler alınabilir.

8.2. Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrılan ya da çıkarılan mütevelliler yerine, Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesinde önemli katkıları olacak gerçek ve tüzel kişiler Mütevelli Heyeti üyesi olabilirler.

8.3. İsteği ile ayrılan, vefat eden, iş göremez duruma gelen, özürsüz olarak iki kez olağan Mütevelli Heyeti toplantılarına katılmayan ya da benzer nedenlerle Vakıfla bağlarını kesen, vakıf kurucu üyesi olmak yasal koşullarını taşımayan ya da daha sonra kaybeden Mütevelli Heyeti üyelerinin mütevelliliklerinin sona erdirilmesi ve Vakıfla ilişkilerinin kesilmesi hususu ancak Vakıflar Kanununun 8. Maddesindeki, 10. Maddesindeki ve diğer ilgili maddelerindeki koşullara riayet edilmesi suretiyle mümkün olacaktır.

MÜTEVELLİ  HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9. Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

9.1. Yönetim kurulunu seçmek,

9.2. Denetim kurulunu seçmek,

9.3. Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

9.4. Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 
9.5. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 
9.6. Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

9.7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

9.8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

 
MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10. Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

10.1 Mütevelli heyet en az üç ayda bir toplantı yapıp, gerekli kararları almalıdır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli Heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli Heyeti toplantıları, açık oyla seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreterden oluşan Divanca yönetilir.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11. Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 (beş)  asil ve  3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu asil üyelerinden üç kişinin, yedek üyelerinden ise 2 kişinin mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Yönetim kuruluna çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeler seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Asil ve yedek üyeliklerden ölüm yahut istifa nedeniyle boşalan üyeliklere, Mütevelli Heyeti tarafından atama yapılır.

Toplantı yeter sayısı  dört kişi olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12. Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

12.1. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

12.2.Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

12.3.Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

12.4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

12.5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

12.6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

12.7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

12.8. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

12.9. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

12.10 İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 
VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13. Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14. Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca  iki (iki) de yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. 
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

ONURSAL MÜTEVELLİLİK:

MADDE 15 – Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesinde üstün hizmet ve  katkıları bulunan gerçek ve tüzel kişilere Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile “Onursal Mütevelli” unvanı verilebilir. Onursal Mütevelliler Mütevelli Heyeti toplantılarına katılabilir, ancak seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

VAKIF YÜRÜTME BİRİMİ:

MADDE 16 - Vakıf Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunca seçilecek yetkili yöneticiler ve uzman danışmanlar ile yeterli sayıda personelden oluşur. Vakıf Yürütme Birimi görevlilerinin görev ve yetkileri hakkında Yönetim Kurulunca kabul edilecek "Personel Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

VAKFIN GELİRLERİ: 

MADDE 17. Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 
17.1. Vakfın amacına uygun olarak yapılacak şartlı ve şartsız bağışlar ile ölüme bağlı tasarruf gelirleri, 
17.2. Mütevelli Heyeti’ne katılacak üye adaylarından alınacak mütevellilik tahsisatı,

17.3.   Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, irat, faiz ve temettüler ile bunların satışlarından sağlanacak gelirler,

17.4. Vakfın sahibi olduğu iktisadi işletmeler ile ortağı bulunduğu şirketlerden elde edilecek gelirler,       
17.5. Broşür, bülten, video ve cd-dvd kaseti, film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınları ile konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, şenlik, balo, yemekli toplantı, çay,  gezi, yarışma ve bilimsel toplantılardan elde edilecek gelirler,

17.6. Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak gelirler,

17.7. Vakfın gayesini oluşturan faaliyetlerden elde edilecek diğer gelirler.

 
VERGİ BAĞIŞIKLIĞI  İLKELERİ :

MADDE 18. Vakfın vergi bağışıklığı hakkına sahip olabilmesi için gerekli ve zorunlu ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

18.1. Vakıf yönetimi,  yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en çok 1/3 ünü yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakfın malvarlığını artırıcı yatırımlara harcayabilir, kalan 2/3 ünün ise Vakfın amaç ve hizmet konularına ayrılması ve harcanması zorunludur.

18.2. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere ya da Vakıf malvarlığına tahsis edilebilir.

18.3. Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.

18.4. Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve    hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da Vakfın malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.

YEDEK AKÇE

MADDE 19. Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın % 2 oranında yedek akçe ayrılır.

Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını  karşılamayacak durumda olursa Yönetim Kurulu önerisi ve Mütevelli Heyeti kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır.

Yedek akçe karşılıkları  hesaben değil aktifte en iyi biçimde nemalanacak menkul kıymetler karşılığında tutulur.Vakfın kuruluşundan başlamak üzere 10.yılda, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa ayni biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her  (5) yılda bu konu Yönetim Kurulu  toplantısında görüşülür.

HUZUR HAKKI:

Madde 20. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

MADDE 21. Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

İKTİSADİ  İŞLETMELER:

MADDE 22. Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakıf iktisadi işletmeleri kurulabilir.

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Vakıf iktisadi işletmesi statüsünde Vakfın tesciline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, vergi bağışıklığı konusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.

Vakıf iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

RESMİ  SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 23. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin yazılı teklifi ile, Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve yetkili asliye hukuk mahkemesinin tescili ile Vakıf resmi senedinde değişiklik yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 24. Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin asgari 2/3 nispetindeki üyelerinin onayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mütalaası ve yetkili asliye hukuk mahkemesinin kararı ile Vakıf dağıtılabilir.

Yönetim Kurulunun tasfiye kurulu olarak yapacağı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kalan malvarlığı, Mütevelli Heyetinin kararına göre Türk Kızılayı’na devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 25. Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmaması durumunda Türk Medeni Kanunu ile Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri uygulanır.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 26. Vakıf kurucularının adı, soyadı ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir. 
1. Atilla KAPLAKASLAN 5.000,00 TL Nakit

2. Nezih Ertuğrul ERDEM 5.000,00 TL Nakit

3. Erol ŞEREF   5.000,00 TL Nakit

4. Burhan AKDAĞ  5.000,00 TL Nakit

5. Özkan KOÇ   5.000,00 TL Nakit

6. Yavuz TORAMAN  5.000,00 TL Nakit

7.Emrah YEDEKÇİ  5.000,00 TL Nakit

8.Volkan AKÇIRAY  5.000,00 TL Nakit

9.Ramazan Burak TELLİ 5.000,00 TL Nakit

10.Edip ÖNDER  5.000,00 TL Nakit

Vekaleten

Av. Fulya ÖZKUMOVA

MÜTEVELLİ  HEYETİ ÜYELERİ:

MADDE 27. Mütevelli Heyeti üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

1. Atilla KAPLAKASLAN    8. Ramazan Burak TELLİ

2. Nezih Ertuğrul ERDEM    9. Volkan AKÇIRAY

3. Erol ŞEREF                10. Emrah YEDEKÇİ

4. Edip ÖNDER

5. Özkan KOÇ  

6. Yavuz TORAMAN

7. Burhan AKDAĞ

GEÇİCİ  HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1. Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

1. Atilla KAPLAKASLAN    

2. Nezih Ertuğrul ERDEM    

3. Erol ŞEREF 

4. Volkan AKÇIRAY

5. Özkan KOÇ

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

Geçici Madde 2. Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere İstanbul Barosu Avukatlarından Av. Fulya ÖZKUMOVA ve Av. Zafer ÖZKILIÇ yetkili kılınmışlardır.

Duyurular
  • 9.YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ
    ENGELSİZ YAŞAM VAKFI 9. YILIN EN İYİLERİ ÖDÜL TÖRENİ 08 OCAK 2019 SALI DOUBLETREE BY HILTON ISTANBUL TOPKAPI’DA “ TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YARARINA “ GERÇEKLEŞTİRİLDİ..