Vakıf Resmi Senedi

ENGELSİZ YAŞAM VAKFI SENEDİ

VAKIF:

Madde 1. Vakfın adı “ENGELSİZ YAŞAM VAKFI” dır.  İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2. Vakfın merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesinde olup, adresi 5.Gazeteciler Sitesi Nilüfer Sk. A19 Blok No: 7,    1.Levent - Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE’ dur. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3. Vakfın amacı fiziksel ve zihinsel engelli tüm bireylerin, çağdaş ve sosyal yaşamın  gerekli kıldığı yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması, desteklenmesi, normal bireyler gibi yaşayabilmelerinin temin edilmesi ve mevcut engellerinin yaşamsal etkileri üzerindeki olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi amacıyla her türlü, rehabilitasyon,  tedavi, eğitim ve sosyal desteğin sağlanması, iş,  geçim ve konaklama imkanlarının yaratılması,  özgüvenini kazanmış mutlu birer birey olarak yaşamı paylaşmalarını sürdürmelerini sağlamaktır. Vakfın amaçlarına yönelik hizmet etkinlikleri aşağıda gösterilmiştir.

3.1. Özel veya kamuya ait tüm eğitim kurumlarında, sağlık tesislerinde, sosyal ve sportif tesisler ile işletmelerde, her türlü engellinin yararlanabileceği  biçimde uygun mimari değişiklikler düşünülerek bu tesis ve kurumlarda alt yapı, mimari ve ergonomik düzenleme çalışmalarına yardım yapmak, bu konuda tüm  kurumlar ile işbirliği yapmak, anılan çalışmalarına destek vermek, Eğitim ve Öğrenimin her kademesinde Eğitim ve Öğrenim gören Engelli öğrencilere yurt içi ve yurt dışı bursları bizzat vermek veya sponsorlar bularak verilmesini sağlamak. Engellilerin yararlanacakları kültür merkezleri oluşturmak, engellilere iş imkanları yaratacak mekanlar açmak veya işletmek, 

3.2. Engelli öğrencilerin de eğitim ve öğretim alabileceği, alt yapısı çağdaş biçimde düzenlenmiş örnek, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, lisans ve yüksek lisans eğitim kurumları kurmak, kurulmasına yardım etmek, bu konuda ulusal ve uluslar arası kurumlar, dernek ve vakıflarla işbirliği yapmak, mevcut veya ileride kurulacak hastane, poliklinik ve rehabilitasyon merkezleri ile anlaşmalar yapmak suretiyle engelliler için özel tedavi günleri ve seansları oluşturmak, gelir getirici sağlık hizmetleri sunarak, gelirlerini vakfın amacı doğrultusunda kullanmak,

3.3.  Kabul edilmiş uluslararası normlara göre sınıflandırılmış engellilerin, normal yaşamlarını sürdürebilmeleri için eğitim, spor, sağlık ve rehabilitasyon çalışmalarında gerekli,  araç ve gereçleri yurt içinden veya yurt dışından temin etmek, gelişmiş ülkelerdeki imalat teknolojisini kazandırmak amacıyla bu ülkedeki büyük firmalarla ortak imalat tesisleri kurmak ve işletmelerini sağlamak; engelli bireylere bu konularda, ayni ve nakdi yardımlarda bulunarak normal yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak, uzman psikiyatrislerden oluşan sağlık ekibi ile, “mobil sevgi bahçeleri” projesini hayata geçirerek engellilerin daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak, yerel yönetimler ile koordineli olarak çalışarak sokak hayvanlarının bakım ve ihtiyaçlarının karşılanacağı alanlar oluşturarak bunların engelli bireylerin hem hizmet verecekleri hem de engellileri rehabilite olacağı “hayvanlar ile engelleri kaldıralım” projesini hayata geçirmek suretiyle hayvan sevginin engelli yaşamına katkı sağlaması yanında bakıma muhtaç sokak hayvanlarının iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanması,  

3.4. İlgili mevzuat çerçevesinde, uluslararası alanda faaliyette bulunan engellilerle ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, bu kuruluşların organizasyonlarına katılacak spor kulüpleri, vakıflar, dernekler ve kurumlarla federasyonları desteklemek, bunlara mali kaynak sağlamak, vakfın faaliyetleri için bunlardan yardım, bağış ve destek almak, engelli sporcuların desteklenmesi, ulusal ve uluslar arası organizasyonlarda yarışması için başta Spor ve Sağlık Bakanlıkları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonlar ile koordineli olarak çalışarak, sporcuların desteklenmesinin sağlanması ve sponsorluklar bulunması, ulusal milli bayramlarda temsili olarak birer günlükte olsa ilgili makamlara engelli gençler ve çocukların temsili katılımlarının sağlanması, 

3.5. Broşür, bülten, video kaseti, cd ve dvd,  film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak; konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, fuar, sergi, yaz kampları  ve okulları,  şenlikler, yarışmalar, geziler, bilimsel ve eğitsel toplantılar, konser ve defileler düzenlemek, gelirleri vakıf amacına tahsis edilmek üzere tv programları ve yarışmalar yapmak, mevcut televizyon ve platform işletmecisi kuruluşlar ile iş birliği yaparak engellilere özel yayın yapan televizyon kanallarının ve programlarının gerçekleşmesini sağlamak, tv, radyo, internet ve diğer kitle iletişim araç ve teknolojileri kullanılarak gelirleri vakıf amacına tahsis edilmek üzere her türlü bağış ve yardım toplama kampanyalarını düzenlemek, yukarıda sıralanan amaç ve hizmet etkinliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olmak üzere Türkiye Sakatlar konfederasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Engelliler Spor Federasyonu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Yurtiçi ve Yurtdışı Spor Akademileri, Spor Kulupleri, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışman Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Fizyoterapistleri ve özellikle Türkiye’de Mevcut Muhtelif Engelliler Vakıf ve Spor Kulupleri ile veya diğer İlgili Kurum ve Kişiler, Yerel Yönetimler ile iş birliği yapmak.

3.6. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği fonları başta olmak üzere, bahse konu fon ve kaynakların bağış ve bu ülke ve birlik kurumları ile koordineli olarak çalışarak elde edilecek hibe ve bağışlamaların, birlikte gerçekleştirilecek gelir getiri faaliyetlerin alınarak vakıf amacının gerçekleşmesi için kullanılmasını sağlamak, dünya üzerinde çeşitli coğrafyalarda yaşamlarını idame ettiren engelliler arasında ülkeler arası kardeşlik bağlarının kurulmasını sağlamak, tüm Dünya engellilerinin yararlanabileceği ve tüm yaşamsal zorunlu gereksinimlerinin karşılandığı Dünya Engelliler Köyü’ nü kurmak ve işletmek, ülkemizin turizm bölgesi olan Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde, ulusal ve yerel yönetimler ile işbirliği içinde tail ve rehabilitasyon merkezleri oluşturmak,  özellikle engellilerin fiziksel zorunlu güçlükleri göz önüne alınarak, belediyeler ile koordineli çalışarak  “engelliler sevgi parkları” projesini gerçekleştirmek, Yukarıda sıralanan amaç ve hizmet etkinliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için her türlü ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler ve yönetimler ile işbirliği yapmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4.  Vakıf Yönetim Kurulu, resmi senette yer alan amaç ve hizmet etkinliklerinin uygulama sıralamasını, yıllık bütçelerde öngörülen reel gelirler ve ödenekler doğrultusunda hazırlayacağı ve Mütevelli Heyetinin onaylayacağı yıllık çalışma programlarında belirtir ve gerçekleşmesini gözetir.

VAKFIN GAYESİNİ  GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ  İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5. Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malları, her türlü taşıt aracı ve nakil vasıtasını bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama, finansal kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya,bankalarda her türlü hesap açmaya ve kapatmaya,  geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. 
 
VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6. Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000,00 (Yalnız ElliBin Türk Lirası) TL’ sı dır.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir. 
 
VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7. Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

7.1 Mütevelli Heyet

7.2 Yönetim Kurulu

7.3 Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ  HEYETİ:

Madde 8. Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşan 10 (on) kişidir.

8.1. İlk cümle metinden çıkarılmıştır. Tüzel Kişiler Mütevelli heyetinde kendilerini temsil edecek gerçek kişileri Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere kendileri seçer ve yazılı olarak vakfa bildirirler.   Mütevellilerden ayrılan ya da çıkarılanların yerine, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Heyeti’nin kararı ile yeni gerçek kişi yahut tüzel kişi temsilcisi mütevelliler alınabilir. Vakfın kuruluşu ile oluşan mütevelli heyetini oluşturan gerçek kişiler vakıf senedinin 27. maddesinde yazılıdır. 

Ancak, vefat eden ya da iş  göremez hale gelen gerçek mütevelliler yerine, önceden Yönetim Kurulu Başkanlığına verdikleri kapalı zarf içindeki  halefiyet belgesinde adları yazılı en çok üç aday haleften birisi Mütevelliler Heyeti kararı gereğince Mütevelli Heyetine alınabilirler. Halefiyet belgesini vermeden vefat eden mütevelliler yerine Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Heyetinin onayı ile yeni mütevelliler alınabilir.

8.2. Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrılan ya da çıkarılan mütevelliler yerine, Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesinde önemli katkıları olacak gerçek ve tüzel kişiler Mütevelli Heyeti üyesi olabilirler.

8.3. İsteği ile ayrılan, vefat eden, iş göremez duruma gelen, özürsüz olarak iki kez olağan Mütevelli Heyeti toplantılarına katılmayan ya da benzer nedenlerle Vakıfla bağlarını kesen, vakıf kurucu üyesi olmak yasal koşullarını taşımayan ya da daha sonra kaybeden Mütevelli Heyeti üyelerinin mütevelliliklerinin sona erdirilmesi ve Vakıfla ilişkilerinin kesilmesi hususu ancak Vakıflar Kanununun 8. Maddesindeki, 10. Maddesindeki ve diğer ilgili maddelerindeki koşullara riayet edilmesi suretiyle mümkün olacaktır.

MÜTEVELLİ  HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9. Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

9.1. Yönetim kurulunu seçmek,

9.2. Denetim kurulunu seçmek,

9.3. Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

9.4. Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 
9.5. Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 
9.6. Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

9.7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

9.8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

 
MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10. Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

10.1 Mütevelli heyet en az üç ayda bir toplantı yapıp, gerekli kararları almalıdır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli Heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli Heyeti toplantıları, açık oyla seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreterden oluşan Divanca yönetilir.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11. Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 (beş)  asil ve  3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu asil üyelerinden üç kişinin, yedek üyelerinden ise 2 kişinin mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Yönetim kuruluna çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üyeler seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Asil ve yedek üyeliklerden ölüm yahut istifa nedeniyle boşalan üyeliklere, Mütevelli Heyeti tarafından atama yapılır.

Toplantı yeter sayısı  dört kişi olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12. Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu:

12.1. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

12.2.Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

12.3.Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

12.4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

12.5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.